Algemene Voorwaarden

Versie 2019 voor het laatst bijgewerkt 08 februari 2019

Algemeen

 1. Get Under The Bar gevestigd te Groningen, KvK-nummer 66088097, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als GUTB;
 2. De wederpartij van GUTB wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant;
 3. Klanten zijn consumenten en opdrachtgever samen;
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen;
 5. De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door GUTB.

 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener;

2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen;

2.3 De overeenkomst bevat voor GUTB steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen;

2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

2.5 GUTB verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct.

 1. Betaling

3.1 Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is;

3.2 GUTB is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde. GUTB stuurt een kosteloze herinnering bij wanbetaling. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met €5,00 administratiekosten. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met   € 10,00 administratiekosten;

3.3 Blijft klant in gebreke, dan zal GUTB tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan GUTB. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten;

3.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vordering van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

3.5 Weigert klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan GUTB te betalen;

Inschrijving via de website dienen direct te woerden betaald om bindend te zijn.

4.Dispuut

4.1 In het geval van een dispuut over de vordering(en) van GUTB, zijn de administratieve gegevens van GUTB bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar zijn.

5.Aansprakelijkheid

5.1 De diensten van GUTB zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn;

5.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van GUTB. GUTB sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiend uit, of in verband met de opvolging door de klant van door GUTB verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GUTB;

5.3 GUTB en/of hulppersonen is nimmer aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die de klant lijdt in het kader van deze overeenkomst op welke wijze ontstaan dan ook, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door onjuist gebruik van de geleverde diensten, onjuist gebruik van de trainingsapparatuur in de trainingsruimte, het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen of aanwijzingen. GUTB is nimmer aansprakelijk voor letselschade, noch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederde winst, vermogensschade, gemiste besparing en schade door bedrijsstagnatie.

5.4 GUTB aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant;

5.5 GUTB is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht;

5.6 GUTB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

5.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GUTB;

5.8 De informatie op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies;

5.9  In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de volgende situaties:

 • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst;
 • Uitstralende pijn op de borst;
 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm;
 • Hartkloppingen;
 • Kortademigheid;
 • Diabetes;
 • Psychische- aandoeningen en/of ziekten;
 • Epilepsie;
 • Bloedarmoede;
 • Goed- of kwaadaardige gezwellen.
 1. Gebruik website

6.1 Hoewel GUTB constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. GUTB is aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolg van toepassing tot de website en het gebruik van de website;

6.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. GUTB aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

7.Facturering en Betaling

7.1 Het verschuldigde honorarium wordt door GUTB bij de bestelling in rekening gebracht en dient direct te worden betaald op een op de website aangegeven wijze waarna de klant een factuur ontvangt op het door hem doorgegeven mailadres;

7.2 Indien het verschuldigde bedrag niet direct bij de bestelling door GUTB is ontvangen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd;

7.3 Eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gleden komen voor rekening en risico van de klant;

7.4 Het opschorten van een betaling is niet toegestaan, tenzij op voorhand anders schriftelijk overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of een klacht ten aanzien van de verleende of te verlenen diensten, schorten de betalingsverplichting dus niet op.

7.5 Op boekingen van workshops, cursussen en event is een “no refund policy” van toepassing. Er zal geen teruggave van de boeking plaatsvinden bij overmacht of welke reden dan ook. De boekingen zijn wel overdraagbaar indien de klant niet aanwezig kan zijn. De prijs van de overdragen boeking is gelijk aan de prijs die is betaald door de klant op de site.

8.Uitvoering van de overeenkomst

8.1 GUTB voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit;

8.2 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot;

8.3 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat GUTB tijdig kan beginnen aan de opdracht.

9.Overmacht

9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van GUTB in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan GUTB kan worden toegerekend in geval van een van de wil van klant onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van GUTB kan worden verlangd;

9.2 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan GUTB niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang GUTB niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalanderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 GUTB is in het geval als bedoel in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als er als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

10.Intellectueel eigendomsrecht

GUTB behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GUTB of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

11.Personal Training

11.1 Voor personal training zijn de algemene voorwaarden van toepassing;

11.2 Annulering door ziekte of overmacht geschiedt 24 uur van tevoren. Voor annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de training zal het volledige bedrag van de training in rekening worden gebracht.

12.Programmering

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet. Een maand duurt vier weken.

12.2 Doordat de diensten van GUTB online geleverd worden, kan GUTB niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilig wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

12.3 GUTB zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt;

12.4 De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren;

12.5 De klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd;

12.6 De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Klant zal worden aangepast;

12.7 De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij GUTB en derden, ten gevolge van de door de klant gedeelde informatie;

12.8 De klant gaat akkoord dat GUTB door de klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt;

12.9 Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van GUTB te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met GUTB.

13.Video en fotomateriaal

13.1 GUTB houdt zich het recht voor om foto’s en video’s van deelnemers te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Eveneens progressies van deelnemers van de programmering mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden;

13.2 Voor bezwaren omtrent het in lid 1 voorbehouden recht zal schriftelijk bezwaar tegen moeten worden gemaakt.

14.Toepasselijk recht

Op de producten en de website van GUTB is het Nederlands recht van toepassing.

15.Slotbepalingen

15.1 Van de klant wordt verwacht dat hij zich fatsoenlijk en volgens de binnen GUTB geldende normen gedraagt en alle aanwijzingen die door GUTB worden gegeven, opvolgt;

15.2 GUTB houdt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de diensten te wijzigen, tijdelijk niet te verlenen of geheel of gedeeltelijk te stoppen met de dienstverlening. GUTB behoud zich voorts het recht voor om de data en tijden waarop de diensten worden verleend, te wijzigen.

15.3 Het staat GUTB te allen tijde vrij om de locatie waar de dienst(en) worden verleend (tussentijds) te wijzigen. De eventuele langere reistijd voor de klant komt voor rekening en risico van de klant.